கனடா கந்தன் மேற்தள கட்டுமானப் பணிகள் மிகவும் துரித கதியில் நடைபெற்று வருகின்னறன. மேற்தள கட்டுமானப்பணிகளின் சில காட்சிகள்